دومین دوره ارزیابی ملی مدیر پروژه برتر سال و اولین دوره ارزیابی ملی رهبر چابک سال

دومین دوره ارزیابی ملی مدیر پروژه برتر سال و اولین دوره ارزیابی ملی رهبر چابک سال...

شرکت در رویداد
شخصیت شناسی با رویکرد MBTI به منظور تشکیل تیم و شناخت تیم در پروژه ها

شرکت در رویداد
چهارمین سمینار کارگروه مدیریت دانش همراه با ارائه تجارب پیاده‌سازی مدیریت دانش در شرکت فولاد مبارکه اصفهان

کارگروه مدیریت دانش انجمن مدیریت پروژه ایران برگزار می‌کند: ✒️ چهارمین سمینار کا...

شرکت در رویداد
دوره تربیت ارزیاب بر مبنای استاندارد PEB

....

شرکت در رویداد
ششمین دوره جایزه ملی پژوهش برتر مدیریت پروژه (صنعتی)

کمیته پژوهش و توسعه انجمن مدیریت پروژه ایران برگزارمیکند: جایزه ملی پژوهش برتر مدی...

شرکت در رویداد
ششمین دوره جایزه ملی پژوهش برتر مدیریت پروژه (دانشگاهی)

کمیته پژوهش و توسعه انجمن مدیریت پروژه ایران برگزارمیکند: جایزه ملی پژوهش برتر مدی...

شرکت در رویداد
سمینار پیاده سازی ERP II در مگا پروژه ها

کمیته ورکشاپ شبکه اعضای جوان انجمن مدیریت پروژه ایران برگزار میکند: سمینار پیاده س...

شرکت در رویداد
ﻧﻘﺶ زﻧﺎن در ﺗﻮﺳﻌﻪ و پایداری ﭘﺮوژە ها

ارتقاء مهارت های توسعه فردی در ارتباط با توسعه و پایداری پروژه هاه...

شرکت در رویداد
یلدای مدیریت پروژه، چهارمین گردهمایی جوانان مدیریت پروژه ایران

شرکت در رویداد
سندرم ھای سازمانی با محوريت سرمايه انسانی

ارتقا مھارت ھای شناخت آسيب ھا و سندروم ھای سازمانی با تمرکز بر سرمايه انسانی...

شرکت در رویداد
از مديريت پروژه تا استارت آپ

شرکت در رویداد
آشنایی با گواهینامه های مشاوران، مربیان و آموزش دهندگان (IPMA CCT)

شرکت در رویداد
ارتباطات مؤثر در پروژه

دومین جلسه کلینیک مدیریت پروژه...

شرکت در رویداد
دوره جامع مذاکره، قرارداد، مدیریت ادعا وحل و فصل اختلافات در پروژه های صنعتی و عمرانی

شرکت در رویداد
سمینار ارائه تجارب پیاده سازی مدیریت دانش

کارگروه مدیریت دانش انجمن مدیریت پروژه ایران برگزار می کند: سمینار ارائه تجارب پیا...

شرکت در رویداد