معرفی مرکز صدور گواهینامه های مدیریت پروژه

اعضای مرکز صدور گواهینامه

انجمن مدیریت پروژه

دکتر اقبال شاکری

رئیس مرکز صدور گواهینامه 

انجمن مدیریت پروژه

 دکتر حمید زرگرپور

عضو هیات رئیسه

انجمن مدیریت پروژه

دکتر سید مرتضی امامی

عضو هیات رئیسه

انجمن مدیریت پروژه

مهندس محمدنبی فرجی

عضو هیات رئیسه 

انجمن مدیریت پروژه

دکتر مهدی روانشادنیا

عضو هیات رئیسه