معرفی کمیته ارتباط با صنعت

اعضای کمیته ارتباط با صنعت

انجمن مدیریت پروژه

دکتر مهدی روانشادنیا

رئیس کمیته

انجمن مدیریت پروژه

دکتر سید مرتضی امامی

عضو کمیته

انجمن مدیریت پروژه

مهندس سید وحید حسینی

عضو کمیته

انجمن مدیریت پروژه

مهندس سید مجید حسینی

عضو کمیته

انجمن مدیریت پروژه

دکتر اقبال شاکری

عضو کمیته

انجمن مدیریت پروژه

مهندس عزیز فرهنگی

عضو کمیته

انجمن مدیریت پروژه

دکتر علی مطلق

عضو کمیته

انجمن مدیریت پروژه

مهندس هومن نصرالهی شیراز

عضو کمیته

انجمن مدیریت پروژه

دکتر احمد علی یزدان پناه

عضو کمیته

رویداد های مرتبط با کمیته

مشاهده تمامی رویداد
[دوشنبه, 08 اسفند 01 ]

فراخوان عضویت در هیأت داوری

ادامه مطلب
[دوشنبه, 03 بهمن 01 ]

دومین دوره ارزیابی ملی مدیر پروژه برتر سال و اولین دوره ارزیابی ملی رهبر چابک سال

ادامه مطلب